ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту
освітиі науки Запорізької 
обласноїдержавної адміністрації
 
_________Т.Я.Озерова
«___»__________ 2016р.
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного
навчального закладу
«Мелітопольське вище
професійне училище»
___________Л.І.Кисельова
«___»__________ 2016р.
                                                                              
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного навчального закладу
 «Мелітопольське вище професійне училище»
на 2017 рік


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу  «Мелітопольське вище професійне училище» (далі – ДНЗ «МВПУ» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499.

1.2. До ДНЗ «МВПУ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380 (1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг" прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу згідно з ліцензією на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне право з громадянами України на освіту.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ДНЗ «МВПУ» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян до ДНЗ «МВПУ» на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на  умовах державного замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом  до ДНЗ «МВПУ» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік розробляються  відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013р. № 499, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,  працевлаштування;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ДНЗ «МВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, сайт навчального закладу  mpls10.org.ua і обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізації за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією та спеціалізацією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

- форми навчання;

- обмеження з професії за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок їх проведення та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії;

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

2.5. Прийом на навчання до ДНЗ «МВПУ» проводиться з 16 січня 2017 року по 18 серпня 2017 року відповідно до робочих планів, затверджених у встановленому порядку.

 

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «МВПУ» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

-  документ про освіту (оригінал);

-  медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством, картку профілактичних щеплень ( оригінал або завірену копію);

-  6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (копію);

-  довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копію);

-  документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів (оригінал або завірену копію).

- документ про відношення до військової повинності (військовий квиток або посвідчення про приписку відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ цільовий договір.

3.3. Прийом документів від вступників завершується за 5 днів до початку навчального року за умови виконання плану набору.

 

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. До ДНЗ «МВПУ» приймаються дівчата та хлопці, які закінчили 9 або 11 класів загальноосвітньої школи. Прийом проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту та за результатами співбесіди чи тестування. 

4.2. Співбесіди з вступниками проводяться протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком (після проходження медичної комісії).

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації  може здійснюватись шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4.Випускники інших професійно-технічний навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» приймаються до училища на курсову підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку на комерційній основі.

4.5. Прийом вступників до училища на навчання за державним замовленням  у 2017 році проводиться за професіями і в обсягах, зазначених в таблиці:

 

На основі базової загальної середньої  освіти:

Код профе-сії
Назва
професії
Види професійної підготовки
Термін навчання
Форма навчання
Освітньо-кваліфі-каційний  рівень випускника
Вступні випробу-
вання
План прийому
Ліцензо-
ваний обсяг прийому
1
7436
8263
Швачка.
Вишивальник
Первинна професійна підготовка, професійно- технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації
2 роки
38 тижнів
денна
Швачка –
3 розряд
Вишивальник –
2 розряд
співбесіда або тестування
25
30
2
7231
7213
Слюсар з ремонту автомобілів.
Рихтувальник кузовів
Первинна професійна підготовка, професійно- технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації
2 роки
31 тиждень
денна
Слюсар з ремонту автомобілів –
3 розряд
Рихтувальник кузовів –
 3 розряд
співбесіда або тестування
30
120
3
7136
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Первинна професійна підготовка, професійно- технічне навчання, підвищення кваліфікації
2 роки
25
тижнів
денна
Монтажник санітарно- технічних систем і устаткування – 4 розряд
співбесіда або тестування
25
60
4
5122
7412
Кухар. Кондитер
Первинна професійна підготовка
3 роки
19 тижнів
денна
Кухар – 4 розряд
Кондитер – 3 розряд
співбесіда або тестування
60
60
5
5122
5123
Кухар. Бармен
Первинна професійна підготовка
3 роки
15
тижнів
денна
Кухар – 4 розряд
Бармен – 4 розряд
співбесіда або тестування
30
30
6
8211
Верстатник широкого профілю
Первинна професійна підготовка,
підвищення кваліфікації,
перепідготовка
3 роки
17 тижнів
денна
Верстатник широкого профілю
ІІ ступінь – 4 розряд
ІІІ ступінь – 5 розряд
співбесіда або тестування
20
75
7
7324
Живописець
Первинна професійна підготовка
3 роки
денна
Живописець -
 3 розряд
співбесіда або тестування
20
30
8
5141
Перукар (перукар-модельєр)
Первинна професійна підготовка,
професійно- технічне навчання, перепідготовка
3 роки
денна
Перукар 1 класу,
Перукар-модельєр
співбесіда або тестування
30
90
9
7241
Слюсар з контрольно-вимірю-вальних приладів та автоматики (електро-механіка)
Первинна професійна підготовка,
професійно- технічне навчання, перепідготовка
3 роки
денна
Слюсар з контрольно-вимірю-вальних приладів та автоматики –
4 розряд
співбесіда або тестування
20
30

 

На основі повної  загальної середньої  освіти:

Код профе-сії
Назва професії
Види професійної підготовки
Термін навчання
Форма навчання
Освітньо-кваліфікацій-
ний  рівень випускника
Вступні випробу-
вання
План прийому
Ліцен-зований обсяг прийому
1
7231
Слюсар з ремонту автомобілів
Первинна професійна підготовка, перепід-готовка
1 рік 15 тижнів
денна
Слюсар з ремонту автомобілів –
4 розряд
співбесіда або тестування
30
120
2
7433
Кравець
Первинна професійна підготовка, професійно- технічне навчання, перепід-готовка, підвищення кваліфікації
1 рік 24 тижні
денна
Кравець –
4 розряд
співбесіда або тестування
25
60
3
5122
Кухар 
Первинна професійна підготовка, професійно- технічне навчання, перепід-готовка, підвищення кваліфікації
1 рік
21 тиж-день
денна
Кухар  -
4 розряд
співбесіда або тестування
30
105
4
5220
5220
Продавець продоволь-
чих товарів;
продавець непродоволь-
чих товарів
Первинна професійна підготовка
1 рік
24 тижня
денна
Продавець продоволь-
чих товарів –       
4 розряд
продавець непродоволь-
чих товарів –
3 розряд
співбесіда або тестування
30
60
5
8211
Верстатник широкого профілю
Первинна професійна підготовка,
підвищення кваліфікації,
перепід-готовка
1 рік
24 тижня
денна
Верстатник широкого профілю -
3 розряд
співбесіда або тестування
20
75

 

Без надання  повної  загальної середньої  освіти:

Код профе-сії
Назва професії
Види професійної підготовки
Термін навчання
Форма навчання
Освітньо-
кваліфі-
каційний  рівень випускника
Вступні випробу-
вання
План прийому
Ліцензо-ваний обсяг прийому
1
7436
Швачка
Первинна професійна підготовка, перепідготовка
28 тижнів
денна
Швачка –
2 розряд
співбесіда або тестування
15
120

 

5. ЗАРАХУВАННЯ

 5.1.  Зараховуються до ДНЗ «МВПУ» першочергово за інших рівних умов:

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-  учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ДНЗ «МВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.2.   Зараховуються поза конкурсом:

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції,

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту,

- діти, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи

- діти-інваліди та інваліди з дитинства, інваліди 1,2,3 груп, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

5.3.   Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДНЗ «МВПУ»  за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань комісією проводиться в триденний термін після їх проведення.

5.6. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал (результат співбесіди чи тестування і середній бал успішності), перевага віддається тому, хто першим подав документи до приймальної комісії.

5.7. Зарахування здійснюється наказом директора ДНЗ «МВПУ», підписаним  не пізніше, ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Зарахування до ДНЗ «МВПУ» проводиться 28 серпня 2017 року. Рішення приймальної комісії своєчасно доводиться до відома вступників шляхом оприлюднення списків зарахованих. Оформлення зарахування після випробувань може супроводжуватись укладанням договору між училищем, замовником робітничих кадрів і вступником (його батьками) про навчання та працевлаштування.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1.   Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій училище  може проводити додатковий прийом.

6.2.   Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 1 рік, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Учні, зараховані на навчання, забезпечуються  гуртожитком безкоштовно, поселення відбувається  30 – 31 серпня 2017 року.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «МВПУ» здійснюється Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,  Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований ДНЗ «МВПУ»

6.6. Правила розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 № 499, розглянуті на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 26.10.2016) та затверджені наказом директора № 147 від 25.11.2016 року.

Вгору