ПЛАН

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

на 2016-2017 навчальний рік

 

Мета методичної роботи:

Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів та майстрів виробничого навчання, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його викладання; впровадження інновацій в навчально-виховний процес на основі особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходу

 

Основні завдання методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік:

1. Розпочати роботу над науково-методичною проблемою "Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі копметентісного підходу";

2. Визначити ефективні методи, прийоми навчання і форми організації навчальної діяльності для успішної реалізації компетентнісного підходу в навчанні;

3. Продовжити роботу над вдосконаленням педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею з метою підвищення якості надання освітніх послуг;

4. Удосконалити роботу над колективним проектом ДЗВІН - День Знань Винахідливості Інтелекту Науки, засобами використання ігрових технологій на уроках та позаурочній діяльності;

5. Вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології;

6. Продовжити роботу над впровадженням в НВП інформаційно-комунікативних технологій;

7. Організувати роботу методичних комісій вчителів з проблемної теми;

8. Активізувати роботу викладачів над темами самоосвіти;

9. Урізноманітнювати форми методичної роботи.

 
ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ
на    2016-2017  навчальний  рік
 

БЛОК І.

Організаційне забезпечення

 

Модуль І.

Організаційні питання

  Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
1 Затвердження заходів щодо реалізації науково-методичної теми ліцею «Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі компетентісного підходу» серпень Директор  
2  Затвердження  плану методичної роботи вересень Методист  
3

Скласти графік проведення

- предметних олімпіад

- відкритих уроків

- позакласних предметних заходів

01.10.16 Методист  
5 Скласти Екран  методичної роботи 2013-2017 р.р вересень Методист  
6 Випускати методичні бюлетені До 05 кожного місяця Відповідно до ЄПМР  
7 Проводити засідання методичної ради Згідно плану роботи Методист  
8 Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботи Постійно Адміністрація  
9 Проводити засідання інструктивно-методичних нарад 2 рази на місяць Заст. директорів НВР  
10 Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення Постійно Адміністрація  
11 Індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвіти До 10.09.2016 р. Методист  
12 Організовувати виставки новинок методичної, педагогічної, психологічної літератури Раз на семестр Бібліотекар  
13

Підготувати і видати проекти наказів:

- Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;

- Про затвердження керівників методичних комісій;

- Про організацію роботи  над єдиною методичною темою

- Про проведення атестації у 2016-2017 навчальному році;

 

 

вересень

 вересень

 жовтень

 

 жовтень

Методист

Заст. директорів НВР

 
14 Оновити картотеку ППД  педпрацівників Жовтень-грудень    
15 Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік. Червень

Методист

 
 

Модуль ІІ

Підвищення методичного рівня.

Атестація та курсова перепідготовка

1 Забезпечити проходження підвищення кваліфікації педпрацівників ліцею відповідно до перспективного плану роботи.

Згідно наказів

НМЦ ПТО

Заст. директорів НВР  
2 Забезпечити проходження чергової і позачергової атестації педпрацівників

Згідно планів

НМЦ ПТО

Заст. директорів НВР

 

 
3 Провести нараду педагогів за темою  «Нормативно-правова база та методичні рекомендації з питань атестації» Вересень

Заст. директорів НВР

 
4 Оформлення стенда з атестації Вересень Заст. директорів НВР  
5 Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної та методичної ради, засіданнях МО Згідно  планів

Заст. директорів НВР

Методист

.

 
6 Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що атестуються Жовтень-квітень

Заст. директорів НВР

Методист

 

 
7 Брати участь у заходах, які проводяться  за планом роботи НМЦ ПТО Протягом року

Заст. директорів НВР

Методист

 
8 Оформлення аналітичних матеріалів з  атестації Квітень Заст. директорів НВР  

БЛОК ІІ.

Зміст  і організаційні     заходи  щодо    підвищення  науково-теоретичного

рівня і ділової кваліфікації  педагогічних кадрів

 

Модуль І.

Загальні  засідання  педагогів різних фахів.

1 Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України. Постійно Заступники директора  
2

Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ: семінари

-         Роботи в програмі Excel

-         Електронні довідники

Січень

Викладачі інформатики

 
3

Провести семінари – практикуми за темам

-  Компетенції та компетентнісний підхід у сучасній освіті. 

- Метод проектів – шлях до формування життєвих компетентностей особистості. 

-  Впровадження методів розвитку критичного мислення на уроках

Протягом року

Корх Г.Г.

Москаленко Л.М.

Крютченко О.О.

 
4 Провести  моніторинг навчальних досягнень учнів нового набору Жовтень Методист  
5

Організувати семінари з розвитку  компетенції  вчителя в галузі психології:

-         Основні напрями роботи психологічної служби в умовах психологічного та соціально-педагогічного супроводу дітей з обмеженими функціональними можливостями в умовах інтегрованого (інклюзивного) навчання у ПТНЗ

-         Основні напрями роботи психологічної служби  у створенні благо сприятливого соціально-психологічного  клімату у педагогічному колективі і його духовної атмосфери на шляху формування конструктивної згуртованості її членів, укріпленню їхньої професійно-емоційної задоволеності та особистої самореалізації

 

 

Січень

 

 

 

 

Червень

Психолог

 
6

Підготовка і проведення  тематичних педагогічних рад:

-  Аналіз роботи педагогічного колективу у 2016 – 2017н.р.

-  Організація навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р

-  Аналіз методичної роботи у 2016-2017 н.р.

Серпень

Червень

Адміністрація

 
 

Модуль ІІ.

Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх Інновацій

1

Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості дидактичних вмінь :

- інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів;

- залучення до роботи в МК, закріплення наставників;

- організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

-  діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

 

 

вересень

 вересень

 

за ЄПМР

 протягом року

Методист

 
2

Поповнити  методичний кабінет:

- науково-методичною літературою;

- зразками планів, уроків, позакласних заходів;

- кращими роботами з самоосвіти вчителів

Протягом року

Методист

Заст. директора

 
3 Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, скласти індивідуальні методичні картки

 травень 2016р.

Заст. директора

Методист

 
4 Надавати методичну допомогу вчителям в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистісного розвитку.

За необхідністю

Заст. директора

Методист

 
5

Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації тощо для самостійного опрацювання.

Під час проведення різних форм метод.роботи

Заст. директора

Методист

 
6

Висвітлювати позитивний досвід  в ЗМІ

Протягом року

Викладачі  
7 Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх і толерантних установок

Протягом року

Заст. Директора

Керівники МО

 
8 Виконувати заходи, які розроблені в ліцеї, щодо впровадження в освітньо – виховний  процес педагогіки толерантності  (згідно перспективного плану).

Протягом року

Педколектив  
9 Заслуховувати звіти вчителів,  які впроваджують  основи педагогіки толерантності на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради. Згідно річного плану Педколектив  
 

Модуль ІІІ.

Робота над ліцейною  методичною темою

1

І етап роботи над темою «Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі компетентісного підходу»

Спланувати роботу МК за темами

- Виховання життєвих компетенцій через вивчення предметів природничо-математичної підготовки

- Розвиток мовних і соціокультурних компетенцій на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін

- Особистоорієнтований підхід до навчання і виховання учнів під час проведення уроків захисту Вітчизни та фізкультури

- Розвиток творчого потенціалу та життєвих компетенцій майбутніх робітників через формування інноваційного освітнього простору

- Впровадження компетентнісного підходу та інноваційних     технологій навчання для ефективної підготовки учнів за фахом

Жовтень-червень

Методист

Керівники МК

 
2.

Організувати проведення Дня Знань

За графіком

Методист

 викладачі

 
3. Організація та проведення предметних тижнів Згідно ЄПМР Керівники МК  
 

 Модуль ІV.

Робота з обдарованими дітьми

1

Організувати та провести ліцейний  етап предметних олімпіад:

листопад- квітень

Методист

Керівники МК

Викладачі

 
2 Організувати роботу  предметних кружків Протягом року Заст.директора ВР  
3 Здійснити підготовчу роботу з участі учнів у обласних та республіканських етапах олімпіад та конкурсів Протягом року Педколектив  
4 Привітання кращих учнів у класних куточках, сайті ліцею Протягом року Класні керівники  
 

БЛОК  ІІІ.

Забезпечення умов для вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду

1 Оформлення теки « Методична скарбничка» Протягом року Методист  
2 Представлення досвіду на засіданні МО За планами МО Керівники  МО, викладачі, майстри в\н,які атестуються  
3 Скласти графік відкритих уроків т\н та в\н жовтень Методист  
4 Показ практичного застосування досвіду та розробка рекомендацій з впровадження ППД березень Викладач хімії  
5  Створення електронної бази відкритих уроків та позакласних заходів, які є дипломантами конкурсів Протягом року Методист  
6 Вивчити стан роботи МО вчителів природничо-математичної підготовки За окремим планом

Методист

 
7 Організація та проведення обласного семінару з англійської мови листопад Методист, викладач англійської мови  
 
Методист                                                                         О.Г.Дирбаба
 
 
П Л А Н  
Методичного тижня у січні 2016 – 2017 н.р.
«Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченого, що продовжує вважати свою освіту незакінченою»

                                                                                                 Костянтин Симонов

Дата Захід Відповідальний Час/ місце проведення
03.01.2016
Практичний семінар «Робота у програмі  «Excel»»
Викладачі інформатики
Дубовік С.П, Майборода О.В
9-00
 каб 208
04.01.2016
 Тренінг «Впровадження у викладацьку діяльність методів критичного мислення»
Викладач англійської мови Крютченко О.О.
9-00
каб 105
05.01.2016
Засідання МК  викладачів  предметів суспільно-гуманітарної підготовки
Керівник МК Крютченко О.О.
10-00 каб
№ 318
06.01.2016
Семінар  з розвитку  компетенції  вчителя в галузі психології:
- Основні напрями роботи психологічної служби в умовах психологічного та соціально-педагогічного супроводу дітей з обмеженими функціональними можливостями в умовах інтегрованого (інклюзивного) навчання у ПТНЗ
Психолог
Додонов А.Ю.
9-00
Каб.№ 105
10.01.2016
Виставковий зал ( виставка дидактичного матеріалу, тек особистого росту)
Викладачі, які атестються
З 9-00
Каб.№ 105
11.01.2016
 Засідання Методичної  ради
Керівник МР
Дирбаба О.Г.
10-00 каб.
№ 105
 
П Л А Н
Методичного тижня у травні 2016 – 2017 н.р.

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. Перепробувати десять методів і виробити свій, переглянути десять підручників і не триматися жодного неухильно –  от єдино можливий шлях живого викладання. Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя.                             (  М.А. Рибникова)

 

Дата
Методичний  захід
Відповідальний
12.05.2017
З досвіду роботи «Впровадження ІКТ на уроках спецдисциплін»
Викладач Осикова  О.П.
13.05.2017
Доповідь «Творчий підхід в роботі викладача спецдисциплін»
Викладач Буцька О.В.
Методист Ахтирська Г.М.
14.05.2017
Психологічний  тренінг « Казкотерапія»
Психолог Волович Е.В.
15.05.2017
Дискусійний клуб «Компетенція та компетентність»
Викладачі Корх Г.Г.,
Понікарова О.О.
16.05.2017
Презентація роботи викладачів «Проектна діяльність як спосіб організації освітнього простору»
Викладач Волошин А.А.
Майстер Тараненко В.І.

 

Методист                                                         Дирбаба  О.Г.

Вгору