ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»
 ________________ Л.І.Кисельова
«____»____________ 2017р.
 
 
 
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
 
на 2017-2018 навчальний рік
 
 
 
Мета методичної роботи
     Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його викладання; впровадження інновацій в навчально-виховний процес на основі особистісноорієнтованого та діяльнісного підходу
 
Основні завдання методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік
  1. Розпочати роботу над науково-методичною проблемою
«Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі компетентісного підходу»
  1. Визначити ефективні методи, прийоми навчання і форми організації навчальної діяльності для  успішної реалізації компетентнісного підходу в навчанні.
  2. Продовжити роботу над вдосконаленням педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею з метою підвищення якості надання  освітніх послуг.
  3. Удосконалити роботу над колективним проектом ДЗВІН – День Знань    Винахідливості  Інтелекту  Науки, засобами використання ігрових технологій  на уроках та позаурочній діяльності. 
  4. Вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології.
  5. Продовжити роботу над впровадженням в НВП інформаційно-комунікативних технологій .
  6. Організувати роботу методичних комісій викладачів з проблемної теми.
  7. Активізувати роботу викладачів над темами самоосвіти .
  8. Урізноманітнити форми методичної роботи.
 
 
ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ
на  2017-2018  навчальний  рік
 

 

БЛОК І

Організаційне забезпечення

 

Модуль І

Організаційні питання

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1.       

Затвердження заходів щодо реалізації науково-методичної теми ліцею «Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі компетентісного підходу»

серпень

Директор

 

2.       

Затвердження  плану методичної роботи

вересень

Методисти

 

3.       

Скласти графік проведення

- предметних олімпіад

- відкритих уроків

- позакласних предметних заходів

01.10.17

Методисти

 

4.       

Скласти Екран  методичної роботи 2013-2018 р.р

вересень

Методисти

 

5.       

Випуск методичного бюлетеня

До 05 кожного місяця

Відповідно до ЄПМР

 

6.       

Проводити засідання методичної ради

5 раз на рік

Методисти

 

7.       

Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм методичної роботи

Постійно

Адміністрація

 

8.       

Проводити засідання інструктивно-методичних нарад

2 рази на місяць

Заст. директора НВР

 

9.       

Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх проведення

Постійно

Адміністрація

 

10.   

Індивідуальні співбесіди з викладачами з питань вибору тем самоосвіти

До 20.09.2017

Методисти

 

11.   

Організовувати виставки новинок методичної, педагогічної, психологічної літератури

Раз на семестр

Бібліотекарі

 

12.   

Підготувати і видати проекти наказів:

- Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;

- Про затвердження керівників методичних комісій;

- Про організацію роботи  над єдиною методичною темою

- Про проведення атестації у 2017-2018 навчальному році;

 

вересень

 

 вересень

 

 жовтень

 

 жовтень

Методист и

Заст. директора НВР

 

13.   

Оновити картотеку ППД  педпрацівників

жовтень-грудень

 

14.   

Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної роботи за навчальний рік.

червень

Методист и

 

15.   

Оформлення стенду «Готуємось до ЗНО»

грудень

Методисти

 

16.   

Проведення заходів щодо підготовки до ЗНО

грудень,

січень

Методисти, викладачі загальноосвітньої підготовки

 

Модуль ІІ

Підвищення методичного рівня. Атестація та курсова перепідготовка

1.       

Забезпечити проходження підвищення кваліфікації педпрацівників ліцею відповідно до перспективного плану роботи.

Згідно наказів

НМЦ ПТО

Заст. директора НВР

 

2.       

Забезпечити проходження чергової і позачергової атестації медпрацівників

Згідно планів

НМЦ ПТО

Заст. директора НВР

 

3.       

Провести нараду педагогів за темою  «Нормативно-правова база та методичні рекомендації з питань атестації»

вересень

Заст. директора НВР

 

4.       

Оформлення стенда з атестації

вересень

Заст. директора НВР

 

5.       

Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної та методичної ради, засіданнях МО

Згідно  планів

Заст. директора НВР

Методисти

 

6.       

Організація творчого звіту педагогічних працівників, що атестуються у 2017-2018 н.р.

березень

Педпрацівники

 

7.       

Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що атестуються

жовтень-квітень

Заст. директора НВР

Методисти

 

 

8.       

Брати участь у заходах, які проводяться  за планом роботи НМЦ ПТО

Протягом року

Заст. директора НВР

Методисти

 

9.       

Оформлення аналітичних матеріалів з  атестації

квітень

Заст. директора НВР

 

БЛОК ІІ

Зміст  і організаційні  заходи  щодо підвищення  науково - теоретичного рівня і ділової кваліфікації   педагогічних кадрів

Модуль І.

Загальні  засідання  педагогів різних фахів.

1.       

Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

Постійно

Заступники директора

 

2.       

Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ: семінари

-          Електронні довідники

січень

Викладачі інформатики

 

3.       

Провести семінари – практикуми за темами:

-  Професійна компетентність педагога

- Міжпредметна інтеграція в практичній навчальній діяльності

 

січень

 червень

МК викладачів суспільно-гуманітарної

 підготовки

МК викладачів , майстрів в\н  верстатних професій

 

4.       

Провести  моніторинг навчальних досягнень учнів нового набору

жовтень

Методист

 

5.       

Організувати семінари з розвитку  компетенції  викладачів в галузі психології:

- Психічне здоров'я підлітків

- Формування психологічного клімату в колективі

 

січень, червень

червень

Психолог

Соціальний педагог

Психолог

 

6.       

Провести «круглі столи» за темами:

- Як підвищити мотивацію та професійну мобільність педагога, яка необхідна для самореалізації в професії

- Полотно щастя

 

грудень

 

 

січень

МК викладачів фіз-ри, захисту Вітчизни

Психологи

7.       

Підготовка і проведення  тематичних педагогічних рад:

Аналіз роботи педагогічного колективу у 2017 – 2018н.р.

-  Організація навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р

-  Аналіз методичної роботи у 2017-2018 н.р.

 

 

 

серпень

 

червень

Адміністрація

 

Модуль ІІ

Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій

1.       

Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості дидактичних вмінь :

- інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів;

- залучення до роботи в МК, закріплення наставників;

- організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

-  діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

 

 

вересень

 

вересень

 

за ЄПМР

 

протягом року

Методисти

 

2.       

Поповнити  методичний кабінет:

- науково-методичною літературою;

- зразками планів, уроків, позакласних заходів;

- кращими роботами з самоосвіти вчителів

протягом року

Методисти

Заст. директора

 

3.       

Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, скласти індивідуальні методичні картки

 травень 2018р.

Заст. директора

Методисти

 

4.       

Надавати методичну допомогу вчителям в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистісного розвитку.

За необхідністю

Заст. директора

Методист

 

5.       

Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації тощо для самостійного опрацювання.

Під час проведення різних форм метод. роботи

Заст. директора

Методисти

 

6.       

Висвітлювати позитивний досвід  в ЗМІ

протягом року

Викладачі

 

7.       

Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх  установок

протягом року

Заст. директора

Керівники МК

 

8.       

Виконувати заходи, які розроблені в училищі, щодо впровадження в освітньо-виховний  процес  компетентнісного підходу

протягом року

Педколектив

 

Модуль ІІІ

Робота над   методичною темою училища

1.       

І етап роботи над темою «Розвиток особистісних якостей і творчих здібностей учнів на основі компетентісного підходу»

Спланувати роботу МК за темами

-          Виховання життєвих компетенцій через вивчення предметів природничо-математичної підготовки

-          Розвиток мовних і соціокультурних компетенцій на уроках супільно-гуманітарних дисциплін

-          Особистісноорієнтований підхід до навчання і виховання учнів під час проведення уроків захисту Вітчизни та фізкультури

-          Розвиток творчого потенціалу та життєвих компетенцій майбутніх робітників через формування інноваційного освітнього простору

-          Впровадження компетентнісного підходу та інноваційних     технологій навчання для ефективної підготовки учнів за фахом

жовтень-червень

Методисти

Керівники МК

 

2.       

Організувати проведення Дня Знань

За графіком

Методисти

 викладачі

 

3.       

Організація та проведення предметних тижнів

Згідно ЄПМР

Керівники МК

 

4.       

Організувати інформаційний стенд «Поняття компетенції»

вересень

Методисти

 

Модуль ІV

Робота з обдарованими дітьми

1.       

Організувати та провести училищний  етап предметних олімпіад

листопад- квітень

Методисти

Керівники МК

Викладачі

 

2.       

Організувати роботу  предметних кружків

Протягом року

Заст.директора ВР

 

3.       

Здійснити підготовчу роботу з участі учнів у обласних та республіканських етапах олімпіад та конкурсів

Протягом року

Педколектив

 

4.       

Привітання кращих учнів у класних куточках, сайті училища

Протягом року

Класні керівники

 

5.       

Подати заявки на  участь учнів - переможців 1 етапу олімпіад   в 2 (міському) етапі предметних олімпіад

листопад

Методисти

 

БЛОК ІІІ

Забезпечення умов для вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду

1.       

Оформлення теки « Методична скарбничка»

Протягом року

Методисти

 

2.       

Представлення досвіду на засіданні МО

За планами МО

Керівники  МО, викладачі, майстри в/н,які атестуються

 

3.       

Скласти графік відкритих уроків т/н та в/н

жовтень

Методисти

 

4.       

Показ практичного застосування досвіду та розробка рекомендацій з впровадження ППД

березень

Викладач хімії

 

5.       

Створення електронної бази відкритих уроків та позакласних заходів, які є дипломантами конкурсів

Протягом року

Методисти

 

6.       

Вивчити стан роботи МО викладачів  та майстрів в/н швейних професій

За окремим планом

Методист

 

7.       

Організація та проведення обласних семінарів з:

- англійської мови

- історії України

 

 

листопад

жовтень

Методисти,

Романенко І.Г.,

Пачина Н.Є.

Дійков М.І.

 

                     Методисти                                                   О.Г.Дирбаба
                                                                                           О.В.Глебова
Вгору