Науково-практичний психологічний семінар

  • 1505

Науково – практичний психологічний семінар

для педагогічних працівників.

     Тема: «Психологічні основи гармонізації характерологічних рис особистості педагога у сучасному педагогічному процесі взаємодії : педагог – педагог, педагог – учень, педагог – батьки учня»

План семінару:

     1. Психологічні основи залучення більш дієвих методів інтерактивної педагогіки та психології у навчально – виховному процесі.

     2. Превентивність різних проявів емоційно – вольових рис характеру вихованців навчального закладу.

     3. Методи особливого психолого – педагогічного підходу у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами та дітей, які знаходяться у «групі ризику».

     4. Основи створення гармонійної атмосфери ділового спілкування у триаді : педагог – педагог, педагог – учень, педагог – батьки учня.

     5. Найбільш актуальні питання сучасного педагогічного процесу та висвітлення шляхів їх оптимального вирішення.

 IMG 20160111 090058

     1. Психологічні основи залучення більш дієвих методів інтерактивної педагогіки та психології у навчально – виховному процесі

Змістовна частина семінару. Тези.

     Перехід світового суспільства до інформаційного простору, з одного боку, та спрямованість на ринкові відносини нашої держави з іншого, створили умови, які вплинули всі сфери життя суспільства, і це не могло не викликати потребу для перетворення системи освіти з унітарної (авторитарної, трансляційної) на демократичну, гуманітарну, спрямовану, насамперед, на розвиток кожної дитини – майбутнього члена суспільства, викликало необхідність використання новітніх методів інтерактивної педагогіки та психології. Разом з прийняттям нової парадигми освіти (гуманістичної, особистісно-орієнтованої) та поширенням педагогічних досліджень, об’єктом  яких є оновлені форми навчання, педагогічні методи та технології інноваційного характеру, розвиток науки управління в цілому виникла необхідність коригування завдань, що стоять перед галуззю освіти в Україні в цілому та перед освітніми навчальними закладами зокрема.

     2. Превентивність різних проявів емоційно – вольових рис характеру вихованців навчального закладу

     Для досягнення позитивних результатів у вихованні учнів необхідно володіти певними науковими засадами та методами виховного впливу, тобто виникає гостра потреба поєднання теорії виховання з практикою. У цьому проявляється одна з основних закономірностей - єдність теорії та практики, які впливають на правила практичних дій у превентивності різних проявів емоційно – вольових рис характеру вихованців навчального закладу. Тому спочатку слід чітко з'ясувати, які зміни мають відбуватися в особистості вихованця, соціально-психологічних характеристиках колективу в результаті виховання та визначити основні види виховних впливів. Безумовно, процес виховання спрямований на формування і розвиток особистості вихованця, на згуртування колективу та формування його виховних функцій. Свідомо використовуються терміни «формування», «розвиток», бо тим увага акцентується на творчому, а не механічному чи терапевтичному характері виховної діяльності, у націленої на успішне формування провідних рис характеру учнів.

     3. Методи особливого психолого – педагогічного підходу у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами та дітей, які знаходяться у «групі ризику».

Для більш продуктивного розвитку особистості вихованців використовуються інтерактивні методи, спрямовані на збільшення комунікативної активності між учасниками спілкування або їхньої взаємодії. Серед них найбільшого поширення набули такі: метод прогнозування або передбачення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); гронування, або асоціативний кущ; бесіда за Сократом (учні ставлять проблемні питання і шукають шляхи їх розв’язання); ділові ігри у групі (відтворюється поведінка і робота конкретних працівників за фахом). Використання таких методів створює доброзичливу атмосферу взаєморозуміння між учасниками навчально – вихоавного процесу та позитивно впливає на розвиток особистості.

     4.Основи гармонічної атмосфери ділового спілкування у триаді: педагог – педагог, педагог – учень, педагог – батьки учня.

У процесі спілкування вчителеві постійно доводиться розв'язувати різноманітні завдання, пов'язані з проблемами розвитку, навчання і виховання дітей. Ефективність їх розв'язання залежить від особливостей професійного мислення вихователя. Під педагогічним (професійним) мисленням розуміється багаторівневий процес самостійного ставлення і розв'язування вчителем завдань розвитку, навчання та виховання учня і учнівського колективу. Особливості цього мислення визначають стратегію і тактику професійної діяльності педагога (вибір цілей, ставлення, вибір засобів та способів їх розв'язання, врахування системи детермінант навчально-виховного процесу, забезпечення відповідних умов, які регулюють діяльність і спілкування вчителя). Ефективне мислення педагога – це основа формування гармонічної атмосфери ділового спілкування у триаді: педагог – педагог, педагог – учень, педагог – батьки учня

     5. Найбільш актуальні питання які мають прояв у сучасному педагогічному процесі та висвітленя шляхів їх оптимального вирішення.

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Спрямування навчально-виховного процесу на формування духовності особистості, розкриття її потенційних можливостей та здібностей, утвер дження загальнолюдських цінностей – це те, що повинно стати головним напрямком у стратегієїї психологічної та педагогічної діяльності творчо працюючих вчителів.

IMG 20160111 090142

Матеріал розроблено

практичним психологом ліцею

Додоновим А.Ю.

Вгору