Положення

про органи учнівського самоврядування

ДНЗ «Мелітопольський професійний ліцей»

1. Загальні положення

1.1. Органи учнівського самоврядування - це добровільні громадські колективні організації, створені членами колективу для спрямування роботи і організації діяльності.

1.2.  Органи учнівського самоврядування :

    - Збори

    - Старостат

    - Рада гуртожитку

1.3.  Органи учнівського самоврядування обираються колективом учнів ліцею та колективом мешканців гуртожитку.

2.3бори

2.1.  Розглядають основні напрямки діяльності

2.2.  Вирішують питання, пов’язані з участю учнів у суспільному житті ліцею та гуртожитку

2.3.  Підтримують постійний зв’язок з педагогічним колективом та батьківською громадою

2.4.  Вносять пропозиції для удосконалення форм і методів роботи колективу

2.5.  Формують постійно діючі органи: у ліцеї - Старостат, у гуртожитку - Раду гуртожитку

 3. Рада, Старостат

3.1.  Рада,   Старостат - вищий орган самоврядування, який функціонує в період між зборами у колективі учнів ліцею та мешканців гуртожитку.

3.2.  Рада і Старостат обирають голову, який координує роботу усіх ланок учнівського самоврядування.

3.3.  Рада та старостат збираються не рідше 1 разу на місяць.

3.4.  Рада та старостат

- планують заходи,

- організовують самообслуговування (чергування, дотримання дисципліни та порядку)

- готують та проводять збори

- клопочуть перед адміністрацією, батьківським комітетом про прийняття рішень

- вирішує питання заохочення і покарання, відповідальності учнів

3.5.  Рада і старостат зобов’язані узгоджувати програму діяльності з адміністрацією, директором.

 

Розглянуто і затверджено на учнівській конференції

 

 

 

 

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Мелітополь                                                         28 жовтня 2011 року

Ми:

     Рада учнівського самоврядування ліцею, батьківський комітет, адміністрація і педагогічний колектив Державного навченого закладу «Мелітопольський професійний ліцей» (далі Сторони) уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони, укладаючи цю Угоду, заявляють, що тільки об'єднання спільних зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку державно-громадського управління закладами системи професійно-технічної освіти України.

2. Сторони визнають одне одного як рівноправних партнерів в організації освітнього процесу, позаурочного і громадського життя, дозвілля й оздоровлення; у захисті прав та інтересів педагогів, учнів і батьків; у фінансово-економічній, соціальній, інформаційній підтримці професійно-технічної освіти.

3. Сторони визначають основоположними засадами співпраці:

- демократизм;

- добровільність;

- відкритість;

- взаємну поінформованість;

- взаємне представництво при проведенні управлінських, організаційних, контрольних заходів на всіх рівнях;

- толерантність;

- наступність.

4. Сторони взаємно зобов'язуються:

4.1 Поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і обов'язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, Законом України „Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" чинним законодавством;

4.2  Сприяти створенню широкого діапазону умов для здобуття якісної освіти кожним юним українцем; підтримувати єдину концепцію розвитку професійно-технічної освіти в Україні;

4.3 Забезпечити активну участь сторін у підготовці і прийнятті перспективних і довгострокових проектів і програм розвитку професійно-технічної освіти в Україні шляхом створення спільних аналітичних і робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;

4.4 Будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;

4.5 Постійно інформувати один одного про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати;

4.6 Сприяти створенню у всіх професійно-технічних навчальних закладах освіти безпечних для життя та здоров'я, психічно-комфортних умов викладачам - у педагогічній діяльності, учням - у навчанні, батькам - у вихованні; виявляти і піддавати критиці всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати вирішення конфліктів в межах прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, та у відповідності до Законів України;

4.7  Ініціювати та підтримувати всі форми співпраці викладачів, учнів та батьків.

5. Для реалізації положень цієї Угоди Сторони домовилися:

5.1 Щорічно складати план спільних дій на навчальний рік;

5.2 Змінювати і доповнювати надалі умови цієї Угоди тільки за спільною згодою Сторін, при чому зміни й доповнення можуть бути направлені лише на розширення повноважень і прав Сторін, удосконалення спільної діяльності.

6. Ця Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та не обмежується терміном дії.

7. Цю Угоду укладено в трьох оригінальних примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної з Сторін.

 

Підписи сторін:

Директор МПЛ                                                           Кисельова Л.І.

Голова батьківського комітету                                     Туровець М.В.

Голова учнівського самоврядування                            Скалібова К.

Вгору