• 2000

 

Погоджено

Голова профкому

ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»

___________________

Тараненко В.І.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»

__________________

Кисельова Л.І.

 

СТАТУТ

 учнівського самоврядування

 ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»


Розділ І. Загальні положення.

1.1. Учнівське самоврядування ДНЗ «Мелітопольське ВПУ» - добровільне об’єднання осередків учнівських колективів (груп), метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення спільних інтересів учнів училища.

1.2. Учнівське самоврядування керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про освіту» та «Про професійно-технічну освіту», чинним законодавством, даним Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування навчального закладу утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності зокрема.

1.4. Виконавчим органом самоврядування у навчальному закладі є Рада учнівського самоврядування.

1.5. Координує роботу Ради заступник директора закладу з виховної роботи,  безпосередню відповідальність за якість роботи Ради несе керівник гуртка відповідного напрямку.

1.6. Учнівське самоврядування взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками учнів, педагогічними колективами та профспілковим комітетом.

Розділ ІІ. Мета та завдання.

2.1. Головною метою діяльності учнівського самоврядування училища є об’єднання підлітків для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2. Головним завданням учнівського самоврядування училища є:

 • підвищення соціальної активності молодого покоління, формування в учнів організаторських вмінь;
 • здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів учнів;
 • забезпечення активного залучення учнів до участі в роботі органів учнівського самоврядування училища.

2.3. Для досягнення зазначених завдань члени учнівського самоврядування здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

 • допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни навчання та праці, підведення підсумків навчально-виробничої діяльності групи за тиждень, місяць тощо;
 • контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і Правил внутрішнього розпорядку училища;
 • організовують чергування учнів по самообслуговуванню; домагаються зразкового порядку та чистоти в приміщеннях навчального корпусу та гуртожитку;
 • проводять контроль за організацією харчування учнів, приймають участь в організації і проведенні оздоровчих заходів;
 • допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази училища;
 • організовують контроль за збереження обладнання училища: навчальних кабінетів і майстерень, підручників і наочних посібників, будівель училища тощо;
 • допомагають в організації і проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіади, оглядів, конкурсів, КВК, оглядів художньої самодіяльності, концертів тощо;
 • допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції;
 • виходять з пропозиціями до керівництва училища про заохочення учнів за успіхи у навчанні, досягненнях у виробничій діяльності та громадському і спортивному житті училища; надають пропозиції керівництву училища щодо притягнення учнів до відповідальності за порушення правил поведінки.

Розділ ІІІ. Керівні органи учнівського самоврядування.

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування - конференція старост учнівських груп, які збирають не менше одного разу на рік. В навчальних групах – збори Ради учнівського самоврядування - один раз на місяць або за потребою.

Позачергові збори скликаються на вимогу Ради учнівського самоврядування або керівництва училища.

3.2. До виключної компенсації конференції старост учнівських груп входить:

 • затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту учнівського самоврядування;
 • вибори Голови Ради учнівського самоврядування, його заступника, та членів Ради, яка складається з старост навчальних груп;
 • розгляд та затвердження звітів Ради;
 • прийняття рішення про вибори, перевибори Ради;
 • оцінка діяльності Ради.

Конференція можуть вирішити інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.3. Час і місце проведення конференції оголошується не пізніше як за тиждень до їх скликання. В навчальній групі збори проводяться згідно плану роботи.

3.4. Рада учнівського самоврядування є керівним органом самоврядування в училищі.

3.5. Голова Ради учнівського самоврядування та його заступник обираються з числа старост навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосів терміном до 2-х років і має право:

 • скликати позачергове засідання Ради;
 • представляти інтереси Ради учнівського самоврядування в стосунках з керівництвом навчального закладу, брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються учнів;
 • у межах своєї компетенції давати доручення та розпорядження, обов’язкові для всіх членів Ради;
 • здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього Статуту.

3.6. До компетенції Ради учнівського самоврядування належить:

 • представлення та захист інтересів учнів у взаємостосунках з керівництвом училища;
 • скликання загальних зборів учнів, затвердження порядку денного;
 • керівництво діяльністю навчальних груп в межах компетенції, яка визначається цим Статутом.

3.7. Голова Ради учнівського самоврядування узгоджує роботу за окремими напрямками, які входять до компетенції Ради.

             

Вгору